Hội TN,HS,SV

Ban chấp hành Hội Thanh niên, học sinh, sinh viên Họ Dương tỉnh Quảng Ngãi

  1. Bà Dương Thị Minh Loan: Chủ tịch
  2. Ông Dương Minh Thành: Ủy viên
  3. Ông Dương Tuấn Vương: Ủy viên
  4. Ông Dương Hồng Phong: Ủy viên
  5. Bà Dương Lữ Kim Tuyền: Ủy viên
Advertisements